GDPR

Ochrana osobných údajov v podmienkach Košického zenového centra

Košické zenové centrum, fungujúce pod hlavičkou občianskeho združenia Slovenská zenová škola Kwan Um Košice, IČO: 31314511, sídlo: Letná 45, 040 01 Košice (ďalej len “KZC”) spracováva vaše osobné údaje pre účely: informovania o usporadúvaných akciách združenia, evidencie účastníkov týchto akcií, za účelom správy členstva v združení a za účelom vystavovania účtovných dokladov a ich zaúčtovania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (t.j. váš súhlas), ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Osobné údaje, teda Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a jedinečná e-mailová adresa, bude poskytovaná nasledujúcim príjemcom:
– subjekt zabezpečujúci správu webových stránok, – subjektom, ktorým je prevádzkovateľ (KZC) povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

Žiadnym ďalším príjemcom vaše osobné údaje nevydávame.
 
Každý, koho osobné údaje spracovávame, môže požadovať informácie o spracovávaní svojich osobných údajov a prístup k nim. Ak zistíte alebo sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s právnymi predpismi, alebo že akékoľvek nami spracovávané osobné údaje o vás nie sú správne či úplné, máte možnosť požiadať o vysvetlenie a najmä požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, t.j. zaistili opravu, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov.

V určených prípadoch spracovania, ktoré odpovedá nášmu oprávnenému záujmu, máte tiež možnosť uplatniť právo na vznesenie námietky voči spracovaniu – v týchto prípadoch, pokiaľ tomu nebráni iný zákonný titul, príslušnú operáciu spracovania ukončíme.

Pre uplatnenie žiadosti nás kontaktujte osobne alebo iným spôsobom zaručujúcim vašu identifikáciu. O vybavení vašej záležitosti vás budeme informovať v zákonom stanovenej lehote do 30 dní. Kontaktná osoba je riaditeľ združenia Dušan Silváši (silvasi@gmail.com). Pokiaľ sa budete aj naďalej domnievať, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo zachádzané primerane podľa zákona, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.