Slovníček pojmov

AIGO (kórejsky)

Slovo, ktorým sa vyjadruje reakcia na nepochopiteľnú situáciu ako náhla smrť alebo žiaľ.


Anutara Samjak Sambódhi (sanskritsky)

"Dokonalé univerzálne samádhi"; zážitok osvietenia, v ktorom sa človek stáva Budhom.


Avalókitešvara (sanskritsky)

Bodhisatva súcitu (pozri Kwan Seum Bósal).


Bodhidharma (sanskritsky)

Prvý zenový patriarcha; údajne prišiel do Číny v roku 520 n .l. a sedel 9 rokov tvárou k stene v jaskyni blízko chrámu Šaolin


bodhisatva (sanskritsky)

Bytosť, ktorej konanie prehlbuje jednotu alebo harmóniu; ten/tá, kto sľúbi oddialiť svoje osvietenie, aby pomohol/a všetkým bytostiam vyslobodiť sa z utrpenia; ten/tá, kto sa usiluje o osvietenie nie iba pre seba ale pre druhých. Bodhisatva je ideálom mahajánového a zenového budhizmu.


Buddha

Prebudený/á; obvykle sa vzťahuje ku Gautamovi Sidhartovi (6. stor. pred n. l.), historickému zakladateľovi budhizmu.


Buddhovská podstata

To, čo všetky cítiace bytosti zdieľajú a manifestujú cez svoju konkrétnu formu; podľa zenu Budha povedal, že všetky veci majú budhovskú podstatu a preto majú vnútorný potenciál stať sa Budhom.


BUM (angl. HIT)

Zvuk dlane alebo palice udierajúcej do stola alebo do podlahy; používa sa na odťatie diskriminujúceho myslenia.


Čogje

Hlavný rád v kórejskom budhizme; sformoval sa v roku 1356 zjednotením zenových škôl Deviatich Hôr.


dharma (sanskritsky)

Princíp alebo cesta; v základnom význame budhistické učenie, ale v širšom zmysle akékoľvek učenie alebo pravda.


hapčang (kórejsky)

Doslovne "spojené dlane", pozícia rúk používaná v rozličných situáciách pri cvičení.


hara (japonsky)

Centrum životnej energie, ktoré sa nachádza niekoľko centimetrov pod pupkom; v mnohých zenových tradíciách považované za sídlo srdca-tela-mysle.


inka (kórejsky)

"Verejná pečať"; certifikát študentovho dokončenia konganovej praktiky.


De Sen Sa Nim (kórejsky)

Titul zenového majstra Sung Sana, ktorí používajú jeho študenti; "veľký ctihodný zenový majster". V kórejskej tradícii sú všetci zenoví majstri oslovovaní "Sen Sa Nim". "De" (veľký) sa k tomuto titulu pridáva po tom ako sa učiteľ dožije šesťdesiatich rokov.


Dži Do Pop Sa Nim - DDPSN (kórejsky)

"Majster dharmy"; študent, ktorý dostal od zenového majstra Sung Sana oprávnenie vyučovať kongany a viesť meditačné ústrania; titul Dži Do Pop Sa - DDPS - používajú učitelia, ktorí sú mníchmi alebo mníškami.


DOL (kórejsky)

Výkrik, ktorý sa používa na odťatie diskriminujúceho myslenia.


Jong Meng Džon Džin - JMDD (kórejsky)

Doslovne "neohrozená alebo smelá koncentrácia" parfrázovane "počas sedenia skákať ako tiger". Krátke tiché ústranie od dvoch do siedmich dní zahŕňajúce denne 13 hodín cvičenia. Program je zostavený z poklôn, sedenia, spevov, spoločného jedla a práce s dôrazom na meditáciu v sede. Počas JMDD má každý účastník konganové rozhovory so zenovým majstrom alebo DDPSN.


kalpa (sanskritsky)

Nekonečné dlhé časové obdobie.


karma (sanskritsky)

"Príčina a následok", kontinuálny proces akcie a reakcie, používaný na interpretáciu všetkých fenoménov. Naše súčasné myšlienky, konanie a situácia sú výsledkom toho, čo sme robili v minulosti a naše budúce myšlienky, konanie a situácia budú produktom toho, čo robíme teraz. Individuálna karma je výsledkom tohto procesu.


kasa

Hnedý štvorec látky, ktorý sa dáva na krk alebo okolo pliec, symbol prijatia budhistických sľubov a predpisov.


KATZ!

Tradičný zenový výkrik; používa sa na odťatie diskriminujúceho myslenia.


Kido

"Cesta energie"; meditačné ústranie, ktorého hlavnou náplňou sú spevy.


Kjol Če (kórejsky)

"Zviazaná dharma"; v kórejskej zenovej tradícii intenzívne 21 až 90 dňové ústranie.


kong-an (kórejsky, japonsky: koan)

Paradoxný alebo ironický príbeh alebo otázka používaná zenovými majstrami na preťatie myslenia študentov a privedenie k osvieteniu.


kong-anový rozhovor

Formálne, súkromné stretnutie medzi zenovým učiteľom a žiakom, v ktorom sa požívajú kongany na testovanie a povzbudenie študentového cvičenia; môže tiež zahŕňať neformálne otázky a inštrukcie.


Kwan Seum Bósal (kórejsky; sanskritsky: Avalókitešvara; čínsky: Kwan Jin; kórejsky: Kwan Um; japonsky: Kanzeon)

"Ten/tá, kto počúva nárek sveta" a odpovedá so súcitnou pomocou; bodhisattva súcitu.


mahajánový budhizmus

Budhizmus praktikovaný v severnej Ázii; zahŕňa školy v Číne, Kórey, Japonsku a Tibete.


mala (kórejsky)

Dlhšie alebo kratšie korálky, používané na počítanie poklôn alebo opakovanie mantry.


mantra

Zvuky alebo slová používané v meditácii na preťatie diskriminujúceho myslenia, aby sa myseľ stala čistou.


miestnosť dharmy

Miestosť na meditáciu a ceremónie.


moktak

Drevený inštrument v tvare ryby používaný ako bubon určujúci rytmus pri meditačných spevoch.


mu (japonsky)

Nič, nie, ničota.


nirvána (sanskritsky)

Stav dokonalého vnútorného pokoja a mieru; úplné vyhasnutie individuálnej existencie; prerušenie cyklu znovuzrodenia; vstup do blaženosti.


osvietenie

Prebudenie.


pradžňa (sanskritsky)

Múdrosť.


predanie dharmy

Formálne predanie nasledovníctva v línii z učiteľa na žiaka.


róši (japonsky)

"Ctihodný (duchovný) učiteľ"; zenový majster.


samsára (sanskritsky)

Cyklus narodenia, smrti a znovuzrodenia.


sangha (sanskritsky)

V mahajánovom a zenovom budhizme komunita všetkých cvičiacich; môže sa vzťahovať na skupinu študentov určitého majstra.


satori (japonsky)

Zážitok prebudenia, osvietenie.


Sen Sa Nim (kórejsky)

"Ctihodný zenový učiteľ", zenový majster.


sútra (sanskritsky)

Budhistické texty, obsahujúce rozpravy Budhu a jeho žiakov.


učiteľ dharmy

V Zenovej škole Kwan Um niekto, kto prešiel štvorročným výcvikom a prijal desať predpisov.


zen (japonsky; kórejsky: Son; čínsky: Čan)

Meditácia.